Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden ARANERE bvba

Laatste wijziging: 1 juni 2016

1.  Definities

1.1 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ARANERE bvba een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Product: Apparatuur, programmatuur en/of aanpassingen aan programmatuur, waarvan ARANERE bvba de maker is, implementatie van computernetwerken, automatiseringsadvies waaronder begrepen helpdeskfuncties, het bieden van datacommunicatie en andere overeengekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.

1.3 Systeem: computerapparatuur en aanverwante apparatuur waarmee ARANERE bvba cliënt toegang verleent tot de datacommunicatievoorzieningen.

1.4 Locatie: de fysieke omgeving waarin het Systeem van cliënt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.

1.5 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.6 Schijfruimte: opslagruimte die ARANERE bvba aan cliënt ter beschikking stelt, bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail of het beschikbaar stellen van een website.

1.7 Website: één of meer Internet-pagina’s.

1.8 Server: hetzij hostingpakket, teamspeak server, gameserver, etc. Alles is van toepassing.

2. Toepassing

2.1 Door het aangaan van een overeenkomst met ARANERE bvba gaat cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy van ARANERE bvba en worden alle betrekkingen tussen ARANERE bvba en cliënt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy.

2.2 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van ARANERE bvba is ondertekend.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

3. Verplichtingen ARANERE bvba

3.1 ARANERE bvba zal een redelijke inspanning leveren om producten op tijd te leveren zoals aangegeven in de overeenkomst.

3.2 cliënt kan geen aanspraak maken op compensatie voor eventuele schade ontstaan door het niet tijdig leveren van een product.

3.3 ARANERE bvba zal een redelijke inspanning leveren om haar Product zoals overeengekomen te leveren.

3.4 ARANERE bvba onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere gegevens van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij ARANERE bvba hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel ingeval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.b tot en met 5.d van deze Algemene Voorwaarden en/of de bepalingen van de Acceptable Use Policy.

3.5 ARANERE bvba is vrij om bij tariefwijzigingen van datacommunicatieverkeer deze aan cliënt door te berekenen. cliënt heeft alsdan evenwel gedurende één maand na schriftelijke mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

3.6 ARANERE bvba verricht de volgende werkzaamheden op eender welk pakket indien nodig:

3.7 Bewaken van serverprocessen (ping, http, smtp, POP). Meer op verzoek.

3.8 Aanbrengen van aanpassingen voor beveiliging.

3.9 Ingrijpen bij uitval van server en/of services.

3.10 Beheer van alle processen waarvoor root-toegang nodig is.

Alle andere zaken dienen door cliënt zelf te worden uitgevoerd.

4. Toegangsregeling

4.1 Klanten van ARANERE bvba hebben in principe geen toegang tot de Locatie.

5. Verplichtingen cliënt

5.1 Cliënt stelt ARANERE bvba steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn naam, adres, e-mailadres en desgevraagd bank- of girorekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van een ingangsdatum, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van de mededeling door ARANERE bvba als ingangsdatum zal gelden.

5.2 Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van MP3-bestanden, illegale programmatuur, racistisch of discriminerend materiaal en/of elk ander materiaal dat wettelijk verboden is of inbreuk maakt op rechten van derden.

5.3 Cliënt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt cliënt zich ervan overige cliënten of Internet-gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is cliënt verboden processen of programma’s (al dan niet via het Systeem) te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ARANERE bvba, overige klanten of Internet-gebruikers hindert of schade toebrengt.

5.4 Cliënt vrijwaart ARANERE bvba van alle juridische aanspraken met betrekking tot de door cliënt opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.

5.5 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b, c en d voor rekening van cliënt.

6. Wanprestatie

6.1 ARANERE bvba behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie of wanbetaling van cliënt en na schriftelijke waarschuwing de server af te sluiten van het Internet. Daarnaast behoudt ARANERE bvba zich het recht voor om pagina’s welke het functioneren van ARANERE bvba en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen dan wel af te sluiten.

7.  Aansprakelijkheid

7.1 Cliënt dient voorafgaand aan eventuele werkzaamheden een recente kopie van alle relevante digitale informatie op deugdelijke wijze op te slaan. ARANERE bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.

7.2 ARANERE bvba is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en/of programmatuur die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop is gericht schade toe te brengen, zoals bijvoorbeeld computervirussen. ARANERE bvba mag antivirusprogrammatuur gebruiken om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.

7.3 ARANERE bvba is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 ARANERE bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ontstaan bij het gebruik van het Product.

7.5 De eventuele aansprakelijkheid van ARANERE bvba is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

7.6 ARANERE bvba is niet aansprakelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van ARANERE bvba werkzaam zijn.

7.7 ARANERE bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld bij enige vorm van downtime.

8. Betaling

8.1 Cliënt dient de door ARANERE bvba uitgeschreven rekeningen met overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is cliënt bij niet tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is ARANERE bvba in dergelijke gevallen gerechtigd het door cliënt verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van EUR 250,00.

8.2 Alle uit de overeenkomst met cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van cliënt.

8.3 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van die opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

8.5 ARANERE bvba mag zonder opgaaf van redenen een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor cliënt.

8.6 Indien cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met ARANERE bvba, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. ARANERE bvba is bij in gebreke blijven van cliënt gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, teneinde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan ARANERE bvba volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door ARANERE bvba te specificeren kosten.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 ARANERE bvba behoudt het eigendom van alle door haar geleverde Producten, tenzij anders overeengekomen met cliënt.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Cliënt verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door ARANERE bvba tenzij anders aangegeven.

10.2 Het is de cliënt niet toegestaan om door ARANERE bvba aan cliënt geleverde programmatuur van derden, of door ARANERE bvba ontwikkelde producten, geheel of gedeeltelijk door te verkopen, uit te lenen dan wel te vermenigvuldigen of wijzigen, om welke reden dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van ARANERE bvba.

10.3 Het is ARANERE bvba niet toegestaan om programmatuur, beeldmateriaal en/of gegevensbestanden die deel uitmaken van de websites of andere onderdelen door cliënt geplaatst op de webserver van ARANERE bvba, of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om welke reden dan ook te vermenigvuldigen of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van cliënt, uitgezonderd het in deze overeenkomst overeengekomene.

11. Overmacht

11.1 ARANERE bvba is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, en storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt.

11.2 Indien de overmachtstoestand veertien dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als ARANERE bvba hiervan enig voordeel mocht hebben.

11.3 ARANERE bvba is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van het Systeem door niet aan ARANERE bvba toe te rekenen stroomuitval en storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur.

11.4 Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot een server van ARANERE bvba en de prestaties van ons netwerk daardoor schade ondervinden, behoudt ARANERE bvba zich het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van ARANERE bvba de server weer normaal functioneert kan deze weer aangesloten worden. ARANERE bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, DoS of DDoS-aanvallen en andere gelijksoortige aanvallen van derden op onze producten.

12. Beëindiging

12.1 Cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden; hierbij dient de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht te worden genomen.

12.2 Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen, is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing, met een minimum van één week.

12.3 Indien ARANERE bvba met cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project, worden bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd, naar rato worden gefactureerd.

12.4 Indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert, heeft ARANERE bvba het recht de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.

13. Slotbepalingen

13.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter.

13.3 ARANERE bvba heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan cliënt. cliënt kan de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met cliënt zullen naar rato worden afgerekend.

13.4 Verandering in bestuur of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

13.5 Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

13.6 De Acceptable Use Policy van ARANERE bvba is onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden.